از آنجا که آب استفاده شده در سیستم های بخار همواره آبی است که دیگر نیازی به تصفیه، پیش گرم نمودن و رسوب گیری نداشته لذا همواره طراحان خطوط بخار را بگونه ای طراحی می کنند که در انتهای خطوط انتقال بخار و پس از اخذ انرژی کامل بخار در دستگاه ها، بخار را بصورت کندانس با تله بخار جمع آوری نموده وسپس به سیکل تولید بخار باز می گرداند. بدلیل اینکه آب کندانس برگشتی دچار فشار می باشد لذا لازم است پیش از هر چیز آب تحت فشار وارد مخزنی به نام مخزن کندانس گردد. در این مخزن آب وارد شده از یک سیستم فشار شکن داخلی مخزن عبور کرده و فشار آب حداقل میزان ممکن تقلیل خواهد یافت.لازم به ذکر است هر چه فشار آب ورودی به مخزن کندانس بیشتر باشد درصد تبدیل شدن آن به بخار افزایش خواهد یافت.

در مخزن کندانس بخشی از آب تحت فشار در مجاورت اتمسفر تبدیل به بخار شده و قسمت عمده آن جهت ورود به سیکل تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد می گردد مخزن کندانس به فضای بیرون موتورخانه منتقل گردد.

مخازن کندانس در چاله ای که به چاله کندانس معروف است و در سطحی پایین تر از تمامی تجهیزات موتورخانه نصب می گردد تا به روش ثقلی بتوان کندانس جمع آوری شده از تله های بخار را جمع آوری نمود.

طراحان عمدتاً، آب جبرانی خط را به مخزن کندانس اضافه می کنند تا از مخزن کندانس آب مورد نیاز بویلر بوسیله پمپ به دی اریتور و یا بویلر منتقل گردد. فضای لازم برای چاله کندانس و پمپ کندانس باید بگونه ای باشد که اپراتور براحتی بتواند به کارهای روزانه در آن بپردازد. از آنجا که آب مخزن کندانس دارای دمای بالا می باشد لذا احتمال تشکیل کاویتاسیون در آن بسیار بالا بوده لذا پیشنهاد می گردد ارتفاع مکش مناسب در پمپ متناسب با مشخصات پمپ انتخاب گردد. جهت تعیین ظرفیت مخزن کندانس لازم است اطلاعاتی مانند میزان کندانس برگشتی از خط و فشار آب کندانس ورودی در صورت وجود توسط مشتری به این شرکت اعلام گردد.

ادامه مطلب به انگلیسی

Because water is used in steam systems have no water purification, preheat the steam line design and deposition have been designed so that at the end of lines, steam and energy after getting full steam The machines, steam condensate into the steam trap collected and then returns to the steam cycle. Because a pressure condensate return. So it is necessary first of all pressurized water into the tank to the condensate tank. The water tank of a tank internal pressure system crossing the water pressure will be reduced at least may be mentioned Yaft.lazm the pressure of water entering the condensate tank is becoming more of it into steam will increase

The condensate tank of pressurized water and steam into the atmosphere in the vicinity of the steam is used to enter the production cycle. Condensate reservoir is proposed to be transferred outside the engine room

Condensate tanks in the pits of the pits famous condensate and lower surface of the engine room equipment is installed to be gravity condensate collected by steam traps collected

Mainly designers, make-up water line to the condensate tank is added to the condensate tank water to the boiler by pump or boiler to be transferred to the de-aerator. Space for condensate pump condensate hole must be positioned so that the operator can easily do on it. Since water has a high temperature condensate tank is therefore a very high possibility of cavitation and thus it is recommended that appropriate suction height of the pump station should be selected according to specifications. It is necessary to determine information such as the condensate tank, condensate return line and pressure of incoming condensate, if any, to be announced by the customer to the company

Water treatment, water purification units semi-industrial, industrial water treatment system performance boiler, boiler images, imperfections boiler, thermal capacity of the boiler, boiler capacity, the capacity of the boiler, the boiler capacity is calculated to determine the capacity of the boiler, The capacity of the boiler, the boiler design, the way the boiler, boiler design, boiler Zia, Zia boiler, industrial boiler