تعویض محدود کننده فاضلاب 600 نیمه صنعتی مجهز به شیر تنظیم