امکانات کربن برای حذف آفت کش ها و علف کش های کشاورزی