آب سخت آبی می باشد که دارای نمک های معدنی از قبیل کربنات های هیدروژنی، کلسیم و منیزیم و … است. سختی آب دو نوع می باشد: دائمی و موقت.

تغییرات سختی آب بر حسب آنچه در موقع نفوذ در زمین از قشرهای آهکی و منیزیمی و گچی گذشته و یا نگذشته باشد، کم یا زیاد می شود. آب های نواحی آهکی، سختی زیادتری تا آب های نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در طول سال هم می تواند تغییر کند. معمولاًٌ سختی آب ها در فصل باران و خشک با هم متفاوت است.

مضرات آب سخت

آب سخت برای مصرف در کارخانجات مناسب نیست. از مضرات آن ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگ و خوردگی آن می شود. سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده می باشد. اگر آب سخت برای شستشو به کار رود، مواد شوینده هدر می رود در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت پایین می آید. انحلال سود سوز آور در آب، منیزیم را به صورت هیدروکسید منیزیم رسوب می دهد. سختی آب بیش از حد معمول باعث بیماری های معده و کلیوی می شود.

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا با ارائه دستگاه های سختی گیر و خدماتی شایان به شما مشتریان آبی سالم و عاری از هر سختی آب و مواد مضر عرضه می دارد.

دستگاه سختی گیر آب اتوماتیک

How to Fix Water hardness

Hard water is water that contains mineral salts such as hydrogen carbonate, calcium, magnesium, and so on. Water hardness is two. Permanent and temporary

Water hardness changes depending on what time of segments of lime and magnesium and chalky ground influence in the past or not passed, it is high or low. Water areas, limestone, granite or sandy areas with hard water higher up. Water hardness can change over the years. Usually hardness of the water in rainy season and dry differ

Disadvantages of hard water

Hard water is not suitable for use in factories. Its disadvantages create calcareous layer on the chamber pot and it is corrosion. Water hardness, the formation of deposits in boilers, heat exchangers, cooling towers and cooling systems are. If hard water is used for washing, detergent wasted in textile and dyeing quality comes down. Caustic dissolution in water, magnesium for the magnesium hydroxide precipitate. Water hardness too common causes of stomach and kidney

Its Caspian Arshia provide good service to your device softener and water customers healthy and free of any hardness of water and harmful substances are released

Water treatment, industrial water purifier, water purifier pilot softener, water softener, softener package, poly-phosphate water softener, water softener resin, magnetic water softener, automatic water softener, softener and softener in resin, magnetic water softener, softener and its variants, softener and descaler, water softener installation, maintenance softener, water softener salt