زمانی کلر به عنوان ضد عفونی کننده در تصفیه آب به کار می رود در اثر ترکیب کلر با مواد آلی ترکیبات آلی کلردار تشکیل می شوند. دسته ای از این ترکیبات که اخیرا مورد توجه بسیار قرار گرفته اند تری هالومتانها وهالوفرمها هستند . این ترکیبات از ترکیب کلر با مواد آلی اصلی آب مثل اسید فولویک و اسید هومیک که در آبهای رنگی یافت می گردند به وجود می آیند.

تری هالومتان های اصلی عبارتند از کلروفرم, برمودی کلرومتان,  دی برموکلرومتان و برمو فرم. شواهدی در دست است که این ترکیبات خاصیت سرطان زایی دارند.

دستورالعمل های مجمع اروپایی غلظت ۰/۰۰۱PPM را به عنوان راهنما برای ترکیبات کلر آلی پیشنهاد می کند و معتقد است که غلظت هالوفرمها در حد امکان باید کم باشد. در حال حاضر هنوز تحقیقات بیشتری در این مورد انجام نگرفته و دقیقا هیچ گونه مدرکی دال بروجود خطرات ناشی از غلظت های کم این مواد در دست نیست و احتمالا زیان های ناشی از منابع دیگر دریافت این مواد مانند کلروفرم موجود در خمیر دندان ها بیشتر خواهد بود . موثرترین روش کاهش تری هالومتانها در آبهای آشامیدنی کاستن غلظت مواد آلی موجود در آب قبل از ضد عفونی آن با کلر است همچنین باید کاربرد کلر را در مرحله قبل از کلر زنی محدود ساخت.

آب تصفیه کن خانگی

When chlorine is used as disinfectant in water treatment in
The combination of chlorine with organic matter chlorinated organic compounds are formed. A group of these compounds has recently attracted the attention
THMs are highly placed. It combines a mixture of chlorine with organic matter such as water main
Fulvic acid and humic acids which are found in water color caused. The main trihalomethanes
Include chloroform, dichloromethane Proform, January Bromine and Bromine form dichloromethane. Evidence that this
Compounds are carcinogenic properties. European Assembly instructions concentrations of  ۰ / ۰۰۱PPM as
Help for organic chlorine compounds proposal and believes that Le Forms concentration should be low as possible. a door
Now still more research has been done in this case and that any evidence Brvjvd risks
Due to low levels of these substances are not known and probably get this material losses from other sources such as
More will be chloroform in toothpaste. The most effective method of reducing THMs in water
Beverage reducing the concentration of organic matter in water to disinfect it with chlorine should also use chlorine
In pre-chlorination limited

Water treatment, household water purifier, water purifier pilot package chlorination, chlorine pumps, chlorination devices, linear female chlorine, chlorine water, chlorine water, chlorine water, chlorine water, chlorine gas chlorination tanks, chlorination tanks, chlorination liquid, water chlorination, chlorination of drinking water, the water chlorination