دلایل ضد عفونی به روش UV

امروزه کلر زنی بیش از هر چیزی برای ضد عفونی آب مورد استفاده قرار می گیرد ولی متاسفانه کلرهالوفرم هایی نظیر کلروفرم ایجاد می کند که احتمال تاثیر سرطان زایی آنها شناخته شده است. این امر باعث گردید که محققان به طور جدی درصدد جایگزینی و یا محدود کردن به کار گیری این ماده شیمیایی برآیند.

قابل ذکر است که با توجه به استفاده روز افزون از آبهای سطحی، کلر زنی این آبها که نسبت به آبهای زیر زمینی دارای ناخالصی ها و آلودگی بیشتری خواهند بود موجب تولید بیشتر هالو فرم ها می شود.

تنها روش شناخته شده امروزی که هیچ تغییری در خواص شیمیایی و فیزیکی آب ایجاد نکرد و ماده ای به آب اضافه نمی نماید ضد عفونی با اشعه ماورای بنفش uv است. کیفیت آب تاثیر بسیار زیادی یر روی میزان کارایی فرایند ضد عفونی با اشعه ماورای بنفش دارد. مواد کدر کننده موجود در آب تاثیر ضد عفونی را کم می کنند. با وجود این باید در نظر داشت که تاثیر اشعه ماورای بنفش uv الزاما به میزان نفوذ نور قابل رویت در آب بستگی ندارد. عامل تعیین کننده این است که ذرات موجود در آب اشعه ماورای بنفش uv  را جذب و یا منعکس می کنند. عمدتا آهن و منگنز موجود در آب عمیق تاثیر اشعه ماورای بنفش را کاهش می دهند. طبق استانداردهای آب آشامیدنی آب خام بایستی قبل از ضد عفونی توسط فیلتر شنی و یا با کربن فعال زلال شود.

دستگاه آب تصفیه کن خانگی

UV disinfection by chlorination are reasons more than anything to

Unfortunately, chlorine is used to disinfect water Halvfrm

Such as chloroform creates the possibility of carcinogenicity of

Known. This led the researchers to actively seek to replace or limit the work

A notable result of the chemical is due to the increasing use of surface water, chlorination this

Water than ground water has impurities and pollution will be more to produce more Halo form

What is today the only known method that did not cause any change in the chemical and physical properties of water and substance

Does not add to the water is disinfected with ultraviolet light. Pierre has a huge impact on the water quality

Efficiency UV disinfection process is opaque materials existing in the water disinfection reduces impact

It should be noted that despite the impact of ultraviolet radiation necessarily visible light penetration in water

Does not depend on decisive factor is that the particles in the water absorb or reflect ultraviolet

Iron and manganese are mainly found in deep water to reduce the impact of ultraviolet water standards

Should be disinfected before drinking raw water by sand filtration or activated carbon to be clear

Water treatment, household water purifier, water purifier pilot download proxy uv, making filter uv, uv filters price, uv lens filter, filter bucket uv, filter bucket with glare, UV filter, UV filter aquarium filter What is glare, UV filter in photography, Hama UV filter, UV filter, UV filter aquarium, Sigma UV filter, price filter glare