سیستم تقطیر آب و بهره گیری از پمپ های حرارتی در تصفیه آب مهمترین روش های تصفیه آب به ویژه نمک زداییپمپ حرارتی در تصفیه آب 36kw از آب های شور می باشد. این سیستم به انرژی بالایی به دلیل زیاد بودن انرژی نهان تبخیر آب نیاز دارد. کاربرد پمپ های حرارتی در تصفیه آب صرفه جویی بالایی را در مصرف انرژی بوجود می آورد. این سیستم کارآمد با استفاده مجدد از انرژی، مصرف انرژی را در تصفیه آب را به میزان چشم گیری کاهش می دهد. این امر علاوه بر جنبه اقتصادی، از نقطه نظر زیست محیطی بسیار با اهمیت است. اجزاء یک پمپ حرارتی جذبی مورد استفاده در صنعت تصفیه آب، به صورت زیر است:

مولد در واقع یک مبدل حرارتی است که وظیفه تولید بخار از محلول جاذب و سیال کاری را به کمک افت فشار و بکار گیری یک منبع حرارتی را به عهده می گیرد.

چگالنده انتقال گرما از سیال کاری جداشده در ژنراتور در چگالنده انجام می پذیرد. چگالنده یک مبدل حرارتی از نوع لوله و پوسته است که سیال کاری از قسمت پوسته و سیال محیط گرم تر از قسمت لوله عبور می کند.

Water distillation system and the use of heat pumps in water purification The water purification method is especially desalination of brackish water. The system has a high energy Due to the high energy water needs vaporization. The use of heat pumps in water saving in energy consumption creates high. The system efficiently reuse energy, improved energy efficiency in water treatment to reduce dramatically. In addition to economic aspects, the environmental point of view is very important. Completing an absorption heat pumps used in water treatment industry, as follows

Isolated condenser heat transfer from the working fluid in the condenser is performed on the generator. Condenser tube and shell heat exchanger of the working fluid from the shell and fluid warmer environment of the pipe passes

Water treatment, industrial water purifier, water purifier Syndicate semi-industrial water and wastewater treatment, household water treatment in Karaj WWTP Karaj, Karaj wastewater treatment, public water purifier, air purifier Karaj, purification methods water and sanitation, modern methods of water purification and wastewater treatment, modern methods in water and wastewater treatment, water and wastewater treatment companies, water and wastewater treatment processes, nanotechnology in water and wastewater treatment, application of nanotechnology in water treatment sewage-treatment plant Sugar Karaj, representing Karaj water purifier