زلال سازی آب و جداسازی مواد معلق از آن به وسیله فرایند انعقاد سازی و لخته سازی در کلاریفایرها و عبور از بسترهای مختلف فیلترهای شنی از روش های متداول در صنعت تصفیه آب است.

گاهی اوقات در فرایند شفاف سازی برای خنثی نمودن مواد معلق بسیار ریز از یک پلیمر کاتیونی با بار مثبت استفاده می کنند این مواد همچنین به عنوان لخته ساز عمل می کند و زمینه تجمع و ته نشینی توده ای مواد معلق را فراهم می آورند.

متاسفانه بکارگیری این روش در واحد پیش تصفیه آب ورودی به سیستم اسمز معکوس کمک زیادی به جلوگیری از آلودگی غشاهای RO نمی نماید.

اگرچه تزریق یک پلیمر کاتیونی در کاهش مواد معلق در آب آشامیدنی RO موثر است لیکن به شدت نرخ آلودگی غشاء را افزایش می دهد چون بسترهای فیلتر شنی در پایین دست کلاریفایر قادر به گرفتن تمام ماده منعقد کننده پلیمری نمی باشند با توجه به ماهیت آنیونی سطح اکثر غشاهای RO پلیمر کاتیونی نشت کرده جذب سطح آنیونی غشاءRO خواهد شد.

این مورد خصوصا در مورد غشاهای از جنس پلی آمیدی که دارای بار منفی قوی هستند صادق است. با جذب و چسبیدن ماده پلیمر کاتیونی به سطح غشاء آنیونی جداسازی آن تقریبا غیرممکن است .

همچنین پلیمر کاتیونی با مواد باز دارنده ترسیب واکنش می دهد. زیرا مواد بازدارنده ترسیب عموما دارای ماهیت آنیونی (بارمنفی) هستند و تمایل به واکنش با پلیمر ماهیت کاتیونی دارند. حاصل این ترکیب یک کمپلکس غیر محلول است که خود باعث آلودگی سطح غشاء RO می شود.

استفاده از فیلتر کارتریج در آخرین بخش سیستم پیش تصفیه RO و قبل از ورود آب آشامیدنی سیستم RO به پمپ های فشار بالا توصیه می شود.

تقریبا همه سیستم های RO نوعی فیلتر کارتریج در بالا دست خود دارند سطح فیلتر کارتریج زیاد نیست از این رو فقط برای جذب آخرین ذرات باقی مانده مواد معلق از آب آشامیدنی به کار می روند. و چناچه مواد معلق آب زیاد باشد این فیلترها به سرعت محدود می شود در نتیجه برای استفاده اقتصادی از آنها باید ابتدا آب آشامیدنی را از بستر فیلتر شنی یا فیلتر کربن فعال بگذارند. تا آنگاه مواد معلق میکرونی موجود در آب آشامیدنی با عبور جریان از بستر فیلتر کارتریج جداسازی شوند.

گاهی از فیلترهای غشائی صفحه ای به جای فیلتر کارتریج استفاده می شود این فیلترهای غشائی صفحه ای شبیه آکاردئون هستند و در مقایسه با فیلتر کارتریج باید از موادی ساخته شده باشند که در مقابل تغییرات زیاد PH مقاوم بوده و با مواد مورد استفاده در شستشوی شیمیایی سیستم RO سازگاری داشته باشند.

ادامه مطلب به انگلیسی

Water clarification and separation of suspended solids from the process by coagulation and flocculation in all Rifai some buildings and the crossing of different substrates of conventional sand filters in the water treatment industry

Sometimes the transparent process to thwart the very fine suspended solids from a positively charged cationic polymer use this material also acts as clotting and aggregation areas and sedimentation of suspended solids provide mass

Unfortunately, using this method of pre-treatment for reverse osmosis water entering the system does not help to prevent contamination of the RO membranes

Although the injection of a cationic polymer is effective in reducing suspended solids in drinking water RO membrane but infection rates increase sharply as sand filter downstream substrates Klaryfayr not be able to get all the coagulant polymer due to the anionic nature of most RO membrane RO membrane cationic polymer anionic surface will absorb leaking

This is the case especially for polyamide membranes, which has a strong negative charge is true. Attract and bind with the cationic polymer to the anionic membrane separation is almost impossible

The cationic polymer material reacts preventive sequestration. For deposition inhibitors generally anionic in nature (negatively charged) and cationic nature they tend to react with the polymer. The result of this combination is an insoluble complex that may contaminate the RO membrane surface

The filter cartridge in the last section before entering the drinking water system RO pretreatment and RO system is recommended for high-pressure pumps

Almost all RO systems have a filter cartridge in the upper surface of the filter cartridge is not high so just to attract the last remaining particles of suspended solids from potable water used. If the suspension is high and water filters for economical use of their speed is limited as a result of drinking water must be put out of bed sand filter or activated carbon filter. Until then suspended solids in drinking water micron cartridge filter with flow separated from the substrate

Sometimes the membrane filter plate to replace the filter cartridges are used for the membrane filters screen like the accordion and compared with the filter cartridge should be made of material that is resistant against changes to PH and the materials used in the chemical cleaning system RO are compatible

Water treatment, household water purifier, industrial water purifier water purifier life, sales of water filter, household water filter sales, sales filter water purifier, water purifier aqua, household filters for water purification, the British water filter, filter water for refrigerator, water purifier large, Bane water purifier, water purifier Bush, Brita water pitcher filters, water filter aqua pro, water purifier aquajoy, water purifier artec