فیلتر شنی در سیستم های اسمز معکوس به منظور حذف مواد معلق و کلوئیدی به کار گرفته می شوند. فیلتر شنی متداول از سه طبقه زیر تشکیل شده اند:سیستم فیلتر شنی

  • لایه زیرین دارای اندازه ذرات 3-2 میلی متر
  • لایه میانی دارای اندازه ذرات 1.2-0.8 میلی متر
  • لایه بالایی دارای اندازه ذرات 0.8-0.4 میلی متر

به طور معمول هر گاه اختلاف فشار آب ورودی و خروجی به فیلتر شنی در مقایسه با شرایط نرمال بهره برداری بیشتر از 0.2 اتمسفر شود، شست و شوی معکوس فیلتر شنی لازم می گردد. پایان زمان شستشو با شفاف شدن آب در دیواره شیشه ای و همچنین شفاف شدن آب خروجی معین می گردد. معمولا سرعت خطی آب در این شستشو یک الی نیم متر بر ثانیه است. لازم است به آب ورودی فیلتر شنی، به میزان 0.003 درصد وزنی کواگولانت تزریق گردد.

هرگاه  اختلاف فشار آب ورودی و خروجی کارتریج فیلترها به حدود 0.5 اتمسفر رسید شست وشوی معکوس آنها لازم می باشد. فیلتر کربن فعال برای اطمینان از حذف کامل کلرین باقی مانده در آب مورد بهره برداری قرار داده می شود.

Sand filter reverse osmosis system to remove suspended and colloidal materials are used. Conventional sand filter is composed of the following three categories

The substrate has a particle size of 3.2 mm

The middle layer has a particle size of 1.2 to 0.8 mm

The top layer has a particle size of 0.8 to 0.4 mm

Typically Whenever the pressure difference between inlet and outlet water to the sand filter compared with the normal operation of more than 0.2 atm, the reverse wash sand filter is necessary. End of time Rinse with clear water and clear water in glass wall outlet is given. Consultants linear velocity of water in the washing a half a meter per second. It is necessary to sand filter incoming water, at a rate of 0.003 percent by weight is injected anticoagulant

If the pressure difference between inlet and outlet water filter cartridge to be about 0.5 atmospheres reverse washing is necessary. Activated carbon filter to ensure complete removal of residual chlorine in the water to be put into operation

Water purification, water purifier industrial water purifier semi-industrial cleaning filter, wash sand filter, washed, washed k & n, washed sand, wash carbon filters, cleaning the air filter, sand filter, sand filter pdf, sand filter pools, Packman sand filter, pressure sand filter, sand filter is, slow sand filter, sand filter Hayward