اسمز معکوس فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تروا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه‌ی طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. .در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌ تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.

در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شود که نیترات و سایر مواد معدنی  را فیلتر می‌کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می‌ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌های اسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال  استفاده می‌کنند.

همچنین بهترین روش نمک زدائی از آبهای شور  استفاده از فرایند اسمز معکوس می‌باشد، زیرا سیستم پیچیده‌ای نداشته و راهبری آن قابل کنترلتر از دیگر روشها می‌باشد و با توجه به توسعه روشهای پیشرفته تولید غشاهای پلیمری ، به‌کارگیری این روش، توجیه بیشتری دارد.

صنایع امروز برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای تولید بخار و فرایند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می‌برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیر یونی مثل آب از یک غشاء با روزنه‌های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده‌اند که ملکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می‌دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقریباً خالص تبدیل می‌گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ (Reject) یا (Brine) تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب به انگلیسی

Reverse osmosis is a process in which the pressure for reversing the osmotic flow of water through a membrane is semi Troy. If a water soluble membrane Semipermeable between pure and impure water is fresh water species and the osmotic effect of lower concentration to higher concentration of flows. This phenomenon until the chemical potential will continue to be equal on both sides. In equilibrium, the pressure difference between the two sides of the membrane is equal to the osmotic pressure difference. If the pressure at the osmotic pressure difference is applied to the more concentrated solution, the water flow will be cut off. If the pressure is greater than the osmotic pressure, to the natural flow of water, will be reversed.

The pressure is passed through a membrane that filters out nitrates and other minerals. Half to two-thirds of the water will remain behind the membrane discarded as waste water. Reverse osmosis systems with high performance pressure in Pascal use of one million.

The best method of desalination of brackish water reverse osmosis is a process, not as a complex system and the steering control it from other methods, and the development of advanced production methods polymeric membranes applying the Materials and Methods justify more.

Industrial water treatment used today for the production of steam and the process of reverse osmosis systems are used a lot. These devices are based on non-ionic molecules like water through a membrane with tiny holes is built. These membranes are made in a way that neutralizes molecules easily pass through them. As a result of water entering the system, which has a different salt water is almost pure. In reverse osmosis systems, input current or feed (Feed) to two streams of water (Permeate) and liquid waste (Reject) or (Brine) becomes.

Water treatment, household water purifier, water purifier pilot reverse osmosis water purification, reverse osmosis is, reverse osmosis, reverse osmosis What, the cost of reverse osmosis, RO + nitrate, semi-industrial reverse osmosis system, reverse osmosis oil industry, by reverse osmosis, nano, map reverse osmosis, reverse osmosis paper, membrane for reverse osmosis, disadvantages of reverse osmosis, reverse osmosis mechanism, reverse osmosis articles