فیلتر پست کربن 2/5 * 10 در دستگاه تصفیه آب :

 فیلتر پست کربن تصفیه آب به شکل کپسولی پر شده از دانه های کربنی بوده و فقط در دستگاه هایی با سیستم RO بعنوان فیلتر پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر پست کربن تصفیه آب تاثیرات ناشی از ماندگاری آب تصفیه شده در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود طعم آب مصرفی می شود.

زمان تعویض فیلتر تصفیه آب آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود. نوع مرغوب فیلتر پست کربن معمولا دارای پوسته ی به رنگ سفید روشن و کمی براق بدون لکه و تیرگی، ساخت کمپانی معتبر کاسپین ارتباط عرشیا می باشد.

Post carbon filter 2.5 * 10
The filter in the form of a capsule filled with carbon granules and only in devices such as a filter with RO system
V and the storage tank is used. The lasting effects of the water filter
Inside the tank is destroyed and improves the taste of water. Switching time, depending on the amount of water
Crossed it, the water consumption and water treatment capacity in units of liters or gallons inserted on it
Usually once each year with the average consumption of a household replaced. High quality type
Usually clear and slightly glossy white shell without spots, build a reputable company Caspian
Arshia is communication

Water treatment, household water purifier, water purifier pilot desalination ro, household water purification, providing active coal, Hyundai household water purifier, household water purification devices, active coal aquarium, domestic water treatment company, capacity desalination, active carbon filter, filter carbon post-filter active coal, active carbon filter, carbon filter blocks, the price of active carbon filter, activated carbon filter price