تمامی سنسورهای فتومتری ساخت كمپانی كاسپين ارتباط عرشيا با استفاده از تكنولوژی نانو مجهز به پوشش خاصی طراحی شده اند هدف از به كارگيری اين پوشش در سنسورهای فتومتری ممانعت از چسبيدن مواد چسبيده به سطوح اپتيك سنسورها می باشد مزايايی كه اين پوشش برای سنسورها می باشد مزايايی كه اين پوشش برای سنسور فراهم مي كند شامل موارد زير مي باشد:

  • عدم انحراف از عملكرد صحيح در دراز مدت كاهش Drift
  • نياز كمتر به استفاده از سيستم پاكسازی و در نتيجه فرسودگی كمتر سطح اپتيك
  • طول عمر و دوام بيشتر سنسور
  • اندازه گيری همزمان چند پارامتر

به كار گيری جذب تابش در محدوده طيفی UV و Vis اين مكان را فراهم مي كند تا چندين پارامتر به شكل همزمان اندازه گيری شوند در صورت به كارگيری آناليز قدرتمند رياضي، می توان با تكيه بر تكنيك كمو متريكس، اثر مزاحمت و هم پوشانی پارامترها در اندازه گيری يكديگر را حذف كرد. سنسورهای OPUS با استفاده از اين تكنيك به ابزاری قدرتمند در اندازه گيری های چند پارامتری تبديل شده اند.

سنسور تصفیه آب

All sensors connected photometer manufacturers Caspian Arshia using nanotechnology are equipped with a special coating to prevent sticking purpose of applying the coating material optic sensors are attached to the surfaces of the benefits that the sensor is covered for benefits coverage for sensor provides include the following
No deviation from the proper performance of long-term reduction of Drift
Less need to use the clearing system and therefore less wear and tear optical level
The longevity of the sensor
Simultaneous measurement of several parameters
Absorption of radiation in the spectral range of UV and Vis applying this location provides several parameters to be measured simultaneously in the utilization of powerful mathematical analysis can be based on Tees matrix technique, the effect of interruptions and overlapping Parameter Size OPUS sensors were removed together with the use of these techniques have become a powerful tool in the measurement of several parameters

Water treatment, industrial water purifier, water purifier pilot oxygen sensors, ultrasonic sensors, electronic sensors, sensor PH, rubber wind sensor, piezo-electric sensors, humidity sensors, color sensors, electronic photo sensors, photo sensors is electronic, David photo sensor, photo sensor yards, photocell sensors, pressure sensors, chlorine sensor detector