مصرف آب به دو گروه اساسی زیر تقسیم شده است:

مصارف بدون برداشت مانند کشتی رانی-پرورش آبزیان

مصارف با برداشت مثل آب آشامیدنی –کشاورزی-صنایع

آنچه مسلم است در مصارف آب باید به مصرفی که در چرخه آب اثر معکوس دارد توجه کمتری به عمل آید. مصارف مهم آب به قرار زیر می باشد.

مصارف شهری و آشامیدنی

مصارف کشاورزی

مصارف صنعتی

تولید نیرو

پرورش آبزیان

مصارف تفریحی

طبیعی است که کیفیت آب در مصارف مختلف یاد شده با یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال آبی که برای شرب مصرف می شود. علاوه بر برخورداری از استانداردهای جهانی و ایران باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا بوده و بر محیط اطراف خود اثرات زیان بخشی باقی نگذارد. بهترین تعریفی که برای آب خوب مناسب آشامیدن نموده اند عبارتست از آب آشامیدنی باید صاف و زلال گوارا بوده و مطلقا بو و طعم نداشته باشد. نوع و مقدار ترکیبات شیمیایی آن نباید به اندازه ای باشدکه سلامت مصرف کننده را به خطر اندازد.

و یا عوارضی از نظر فیزیولوژیکی در او به وجود آورد.در شناگران اثر سویی باقی نگذارد و نسبت به محیط اطراف خود یا سیستم توزیع  آب خورنده یا رسوب کننده نباشد.

میزان آب مصرفی شهری که پخت و پز شستشوی ظروف و لباس و مصارف بهداشتی و شستشوی زمین به کار می رود به سطح بهداشت عمومی هر اجتماع مربوط است.

ادامه مطلب به انگلیسی

Water consumption is divided into two basic groups

No harvest costs, such as shipping, aquaculture

Harvesting of agricultural-industrial uses such as drinking water

What is certain to be used in water, the water cycle, the opposite effect is less attention to the action. Important uses of water are as follows

Urban use and drinking

Agriculture

Industrial applications

Generation

Aquaculture

Recreational uses

It is natural that the quality mentioned in use is different. For example, water used for drinking. In addition to international standards and Iran must be free of pathogenic microorganisms and leave detrimental effects on their surroundings. The best way to have good water fit for drinking should be smooth and clean drinking water is wholesome and absolutely no flavor. The type and amount of chemicals that should be a measure of consumer health at risk

Or the physiological effects he created. The swimmers leave negative effects than its surroundings or of the water distribution system is not corrosive or sediment

The municipal drinking water and hygienic cooking and washing the dishes and cleaning clothes used in any community-level public health concerns

Water treatment, household water purifier, water purifier half Sink water treatment industry, household water purification Vatrsyf, single-stage water treatment, water purification artec, water purification aquasana, water aqua tech, water aqua pro, aqua clear water , water purifier aqua, water purification Tabriz, Tehran water treatment, water purification devices in Taiwan, the Caspian Pars water treatment, water treatment package, water treatment following a single country