فیلتر کربن گرانول دستگاه تصفیه آب


این فیلتر از یک پوسته ی پر شده از کربن فعال به صورت دانه ای تشکیل شده و بعنوان فیلتر مرحله دوم در دستگاه های تصفیه آب خانگی بکار می رود. این فیلتر در دستگاه تصفیه آب باعث حذف برخی آلاینده های شیمیایی آب مانند کلر و مشتقات آن نظیر تری هالومتان و همچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ ، بو و طعم نامطبوع آب می شود. زمان تعویض فیلتر با فیلتر های دیگر نسبت برابر دارد و با میزان آلاینده های شیمیایی و مصرف آب ، تقریبا زمان مناسب برابر با ۶ ماه برای آب های شهری و برای منابع دیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر با مشورت کارشناس شرکت کاسپین ارتباط عرشیادارد. معمولا کربن در انواع مختلف روی کیفیت آب تاثیر گذار است ولی نوع مرغوب تر آن از COCONAT یا نارگیل ساخته می شود.

فیلتر کربن دستگاه آب تصفیه کن

Granulated carbon filter “10 UDF or GAC water treatment system

The filter of a shell filled with granular activated carbon is formed and a second stage filter in home water treatment device is used. The filter in the water purifier removes some chemical contaminants like chlorine and its derivatives, such as trihalomethanes and also transparency and loss of color, odor and unpleasant taste of water. Filter replacement ratio is equal to the amount of chemical pollutants and water consumption, about the right time of 6 months for urban water and other sources of water depending on the two above-mentioned parameters in consultation with the expert Caspian relationship Arshia. Usually carbon impact in a variety of water quality, but the more desirable type of COCONAT or coconut is made

Water treatment, household water purifier, water purifier purchase semi-industrial carbon filter, carbon filter manufacturing, the production of activated carbon filter, carbon filter sales, sales of activated carbon filter, activated carbon filter, carbon filter is active, linear carbon filter, carbon filter water purifier, household activated carbon filter, activated carbon filters, activated carbon filter price