فیلترهای کارتریج در دستگاه های تصفیه آب معمولا مستقیما برای پیش تصفیه RO قبل از واحد اصلی استفاده می شوند. این فیلترها برای جلوگیری از ورود رزین ها و مواد مختلف  که از سطح فیلترهای پیش تصفیه جدا شده اند به داخل RO می باشد.

این ذرات می توانند به شفت و پروانه پمپ های دستگاه تصفیه آب آسیب برسانند همچنین ممکن است با رسیدن به سطح غشا RO آن را بلاک کرده و مانع عبور جریان شوند. کارتریج فیلترها همچنین برای حذف ذرات ریزی که ممکن است تا لایه های زیرین RO نیز نفوذ کنند استفاده می شود. این فیلترها برای کاهش کدورت و حذف SDI و ذرات معلق مناسب نمی باشند. اندازه حفره های کارتریج فیلتر 5 میکرون می باشد که این اندازه بسیار بزرگتر از مقداری است که برای حذف کدورت و SDI لازم است.

معمولا کارتریج های 1 تا 3 میکرون برای حذف ذرات کلوئیدی سیلیس و سیلیس های فلزی موجود در آب استفاده می شوند ولی آنها بسیار سریع گرفته می شوند بنابراین لازم است که به سرعت تعویض گردند. این خود سبب افزایش هزینه بهره برداری برای سیستم می شود به علت قیمت مخصوص و هزینه های تعویض آن. بعلاوه کارتریج فیلترها در طول های 10 اینچی ساخته می شوند و می توانند تا 4 تا 10 اینچ یا به قولی 40 اینچ طول داشته باشند.

برای سیستم تصفیه آب RO معمولا از کارتریج های دارای قطر 5/2 اینچ استفاده می شوند. تعداد کارتریج های دستگاه تصفیه آب بر اساس مقدار جریان تعیین می شود. مشخصات طراحی برای هر 10 اینچ با قطر 5/2 اینچ حدود gpm5 2/1 متر مکعب در ساعت را اعلام می کند. برای مثال زمانی که مقدار جریان ورودی gpm 200 باشد تعداد کارتریج ها باید 10 عدد 40 اینچ باشد. کارتریج فیلترها معمولا در داخل محفظه های استیل قرار می گیرند. بزرگترین محفظه های استیل استاندارد دارای 21 عدد فیلتر 40 اینچ می باشد. این هوزینگ می تواند دبی تا gpm 420 را از خود عبور دهد.

ادامه مطلب به انگلیسی

Cartridge filters for water purification device, usually directly before the main unit are used for RO pretreatment. These filters to prevent the entry of different resins and materials that have been separated from the pretreatment to the RO filters are

These particles can damage the shaft and propeller pumps water purifier is also possible to reach RO membrane surface and prevent it blocks the flow. Cartridge filters also remove particles that may be used to penetrate the deep layers of the RO. These filters to reduce turbidity and suspended solids removal and SDI are not suitable. 5 micron pore size filter cartridges. This size is much larger than is necessary for the removal of turbidity and SDI

Usually 1 to 3 micron cartridge for removal of colloidal silica and silicon metal in the water, but they were very fast, so they need to be replaced quickly. This increase in operating costs for the system because of the special price and the cost of replacement. The cartridge filters are made of 10-inch lengths and can be 4 to 10 inches or 40 inches long have alleged

RO water purification system usually has a diameter of 5/2 inch cartridges are used. The number of cartridges water purification units will be determined based on the amount of current. Design specifications for each 10 inch diameter, 5/2 inch around gpm5 2/1 cubic meters per hour with it. For example, when the input current is gpm 200 the number of cartridges to be 10 to 40 inches. Cartridge filters are usually placed inside a stainless steel chamber. The largest stainless steel enclosure with 21 x 40 inch filter. The housing can flow to the gpm 420 to pass through

Water treatment, household water purifier, water purifier pilot water filter replacement method, the replacement filter water purifier, how to replace the water filter household water filter replacement procedure, the replacement of water treatment, water purifier Royal , advantages of reverse osmosis, reverse osmosis calculations, the mechanism of reverse osmosis, reverse osmosis system, reverse osmosis home, pamphlets reverse osmosis water filter ro, water purifier ro, water purifier or