مواد ضدعفونی کننده در کیفیت آب تصفیه شده : مواد ضدعفونی کننده چون کلر و اوزون می توانند با اکسیداسیون مواد آلی منشاء رنگ، در نهایت رنگ آب را حذف نمایند. لکن کلر با مواد هیومیک دارو بعضی از مواد آلی با وزن مولکولی کم تولید ترکیباتی می نماید که برخی از آنهادستگاه کلر زنی Stenner مشکوک به سرطان زایی است. افزودن اوزون به آب می تواند منجر به تولید کلرات و کلریت می نماید. از این رو شایسته است که تاثیر این محصولات فرعی روی سلامتی انسان یا به طور کلی محیط زیست مد نظر قرار گیرد البته وجود کلر در آب عموما باعث بهبود کار فیلترها می شود.

وجود مواد آلی زیاد در آب استفاده از کلر را برای ضدعفونی کردن مشکل می نماید که بسیار پایدار هستند. در چنین شرایطی قبل از کلر زنی باید با اوزون یا پرمنگنات، مواد آلی، را اکسید کرد. بنابراین بهترین شرایط برای استفاده از کلر به عنوان ضدعفونی کننده زمانی است که آب عاری از موادی باشد که با مصرف کلر برای اکسیداسیون خود، مقدار کلر مورد نیاز را افزایش دهد.

 

Disinfection of water quality: disinfectants chlorine and ozone oxidation of organic material can be a source of color, the color of the water to remove. But chlorine with humic substances Drug some low molecular weight organic materials are the production of compounds, some of which are suspected carcinogens. Adding ozone to water can lead to the production of chlorate and chlorite are. It is therefore fitting that the impact of these byproducts on human health or the general environment is considered generally improve the work of chlorine in the water is filtered

Organic substances in water using chlorine to disinfect the problem seems to be very stable. In such a situation before chlorine or permanganate must ozone, organic materials, will oxidize. So the best conditions for the use of chlorine as a disinfectant when the water is free of chlorine consumption for their oxidation, increase the amount of chlorine required