رزین های تبادل یونی کاتیونی و آنیونی از دو نوع ضعیف و قوی در ویژگی های برجسته زیر متمایز هستند:

الف)رزین های ضعیف توانایی تبادل یونی محدودی دارند.در حالی که رزین های قوی از توانایی تبادل یونی بالاتری برخوردارهستند.

ب)رزین های ضعیف دارای ظرفیت بالاتری نسبت به نوع قوی می باشد و در برخی موارد ظرفیت تبادل یونی رزین های ضعیف بیشتر ازدو برابر نوع قوی می باشد.

پ)جهت احیای رزین های ضعیف به میزان کمتری از مواد شیمیایی نیاز می باشد.

ت)هزینه آب بی یون تولید شده به کمک استفاده توام رزین های ضعیف و قوی کمتر می باشد.

ث)جدول زیر رزین های قوی وضععیف را از لحاظ ویژگی های کابردی مقایسه می کند.

نوع رزین راندمان تقریبی احیای رزین (٪) ظرفیت تبادل یونی برحسب اکی والان برلیتر
کاتیونی ضعیف ۹۰ ۵
کاتیونی قوی ۶۰ ۷۶/۲
آنیونی ضعیف ۶۰ ۶۳/۲
آنیونی قوی ۳۰ ۸۴/۱

 

ج)رزین های ضعیف به درصد کمتری از ماده شیمیایی جهت احیا نیاز دارند. بنابراین در سیتم های چند مرحله ای که از ستون های رزین های ضعیف و قوی استفاده می گردند.مواد احیا کننده خروجی از رزین های قوی جهت استفاده رزین های ضعیف بسیار مفید می باشد.برای مثال هرگاه رزین های کاتیونی قوی با سولفوریک اسید دو درصد احیا شوند و آب خروجی از ستون محتوی یک درصد سولفوریک اسید می باشد. میتواند مورد استفاده فیلتر کاتیونی ضعیف قرار گیرد. زیرا برای احیای این ستون سولفوریک اسید لازم باغلظت ۸/۰٪ الی ۱٪ کافی است.

چ)رزین های آنیونی قوی به دو دسته تقسیم می شوند. هر دو دسته شامل گروه های فعال آمونیم (چهار تایی)می باشند ولی در دسته اول گروهای آلکیل مانند متیل یا اتیل به نیتروژن متصل هستند ودر دسته دوم یکی ازگروهای  آلکانول مانند اتانول به نیتروژن چسبیده است.

ادامه مطلب به انگلیسی

Cationic and anionic ion exchange resins of both strong and weak distinctive features are highlighted below

A) The ability of ion exchange resin weak. In limited while ion-exchange resins strong potential are afforded higher

B) weak resin has a higher capacity than is strong, and in some cases double the capacity of ion exchange resins strong, is further weakened

C) To revitalize poor pitches to lower levels of chemicals are needed

D) cost of water without ions produced to help the poor and less powerful is the use of resin

E) The following table resin strong or weak in terms of practical features compared

Resin resin restoration approximate efficiency (%) ion exchange capacity in terms of equivalent l
Weak cation 90 5
Strong cation 60 76/2
Weak anion 60 63/2
Strong anionic 30 84/1

C) The poor pitches smaller percentage of chemicals need for resuscitation. So multistage system using strong and weak resin columns used Grdnd.mvad regenerative resin strong output very useful for example if the weak resins strong cationic resin with sulfuric acid and two percent be restored and the outflow from the column contains a percent sulfuric acid. Weak cation filter can be used. Because it is necessary to revive the field sulfuric acid stabilization period 8/0% to 1% is enough

G) strong anion resins are divided into two categories. Both active groups of ammonium (quaternary) alkyl such as methyl groups are but one category or ethyl linked to nitrogen in the second one of the groups attached to nitrogen alkanolan such as ethanol

Water treatment, water purification units semi-industrial, industrial water purifier sales of vinyl ester resin, vinyl ester resin prices, sales of resin and hardener, resin and cobalt sales, sales of vinyl resin, nitrocellulose resins sales, sales of petroleum resin, online shopping resin products voltage, buy resin statue, shopping centers resin, resin products, buy resin, cationic resin prices, sales cation resin, cationic and anionic resin sales