کلر زنی یکی از رایج ترین روش های مورد استفاده در نابودی عوامل بیماری و سایر ارگانیسم های مضری ات که ممکن است سلامت انساندستگاه کلر زنی آب را به خطر بیندازد. همان گونه که در بحث اشاره شد در هر حال بعضی از اجزای آلی موجود در فاضلاب در فرایند کلر زنی تداخل می کنند. بسیاری از این ترکیبات آلی ممکن است با کلر واکنش انجام دهند و ترکیبات سمی تشکیل دهند. این ترکیبات می توانند بر آب هایی که به آن ها وارد شود آثار ناگوار دراز مدت بگذارند. برای کمینه کردن آثار این کلر باقیمانده ی بالقوه سمی بر محیط دریافته اند که کلر زدایی فاضلاب تصفیه شده با کلر ضروری است.

معمولا پیش از تخلیه آب از واحد کلر زدایی مورد نیاز است. همچنین باقیمانده های زیاد کلر برای سیستم های صنعتی مانند رزین تبادل یونی و بعضی از غشاهای مورد استفاده در الکترودیالیز و واحدهای اسمز معکوس زیان آور هستند. کلر همچنین می تواند در سمی شدن آب خروجی نقش داشته باشد. بنابراین غلظت و سمیت باقی مانده کلر در آبهای خروجی مشخص محدود شده است.

بعضی مواقع کلر زدایی برای منابع آب صنعتی و عمومی مورد نیاز است. طعم ویژه کلر در آب آشامیدنی غالبا باید کاهش یافته یا حذف گردد.

 

Chlorination is one of the most common methods used to destroy pathogens and other harmful organisms that may be in your life to endanger human health. As noted in the discussion, however, some of the organic components in the wastewater in the process of chlorination interact. Many of these organic compounds may react with chlorine and form toxic compounds. These compounds can enter the water that they have long-term adverse effects. To minimize the potential toxic effects on the environment will receive the residual chlorine that chlorine disinfection with chlorine treated wastewater is essential

Consultants chlorine disinfection is required before the discharge of water from the unit as well as high residual chlorine for industrial systems such as ion exchange resins and reverse osmosis units Some membranes used in electrodialysis and are detrimental. Chlorine can also be involved in the toxic water output. So its concentration in the water output is limited

Sometimes decolorize for industrial and public water resources is required. Special taste of chlorine in drinking water often be reduced or eliminated

Water treatment, industrial water purifier, water purifier industry-standard half chlorination of water, the chlorine gas female, chlorination devices, devices Water chlorination, chlorination methods, methods of water disinfection with chlorine, chlorination systems, effects of chlorine, chlorine woman glaze, water chlorination, chlorine manually, chlorination tanks, chlorine water, chlorine water tank, chlorination of water