یکی از دلایل تولید رزین های آنیونی قوی و احیاء رزین های آنیونی، نیاز به حذف سیلیکا از آب های صنعتی است. هرچند که این رزین ها می توانند سیلیکا را از آب حذف نماید. لکن حذف سیلیکا از شبکه رزین در هنگامرزین آنیونی در تصفیه آب  احیا نمودن آن مشکل است و به همین دلیل ظرفیت تعویض  کننده هاکاهش می یابد.

اگرچه غلظت سیلیکا در آب تصفیه شده را تا حد مطلوب کاهش نمی دهد. برای رفع این مشکل سود سوز آور رقیق که تا دمای ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد گرم شده را به دستگاه تعویض آنیونی تزریق نموده و همچنین زمان تماس بین رزین وسود افزایش داده می شود.

برای ازدیاد زمان تماس دبی سود در حد کمی نگه داشته شده به گونه ای که زمان تماس بین ۱۰۰ تا ۷ دقیقه می شود. بنابراین کل مدت زمان احیاء شامل شستشوی معکوس تزریق سود، شستشوی آهسته و شستشوی سریع تا حدود ۳ الی ۴ ساعت طول خواهد کشید در حالی که مدت زمان احیاء رزین کاتیونی بین ۱ الی ۲ ساعت می باشد.

One reason for the strong anionic resin anion resin regeneration, the need to remove silica from the water industry. However, the resin can remove silica from water. To solve this problem dilute the caustic soda is heated to a temperature of 40 to 50 ° C is injected into the device and anion exchange earnings also increased the contact time between pitches. Dubai profit to increase contact time is kept minimal so that the contact time is between 100 to 7 minutes. So the whole duration of the resuscitation includes infusion profit backwash, slow rinse and fast rinse will take about 3 to 4 hours while the cation resin regeneration time is between 1 to 2 hours

Water, resinsresins products Fallout voltage, Buy resins statue, buy raw resins statues, resins products, buy resin, cationic resins sales, sales cationic and anionic resins, resins plant sales, sales Lang resins, petroleum resin sales, sales nitrocellulose resins, vinyl resins sales prices cation resin, resins prices voltage quilt, shopping centers resins