چگونگی کنش شیمیایی کلر در آب و فاضلاب همراه با تحلیلی درباره نحوه ضدعفونی آن

 علاوه بر گند زدایی کلر را برای مقاصد گوناگون دیگری نیز در تصفیه فاضلاب به کار برده اند که از آن جمله می توان موارد زیر را برشمرد : کلر زنی مقدماتی برای کنترل سولفید هیدروژن، پیشگیری از بروز پدیده حجیم شدن لجن در سیستم لجن فعال و کنترل بوهای نامطبوع برای کمک به طراحی و گزینش تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز کلرزنی شناخت کاربردهای کلر و ترکیبات آن و نیز آگاهی از گستره ای مصرفی ضرورت دارد.

در میان کاربردهای متنوع کلر هنوز هم گند زدایی پساب های تصفیه فاضلاب بیشترین اهمیت را دارد. گستره ای مقادیر مصرف کلر برای کاربرد های مختلفی انجام می شود. توان ضدعفونی عملیات کلر زنی را معمولا در حدی انتخاب می کنند که ضوابط طراحی مورد قبول دولت یا نهادهای قانونی مسئول حفاظت از منابع آب پذیرنده پساب نهایی باشد. در هر صورت هنگامی که مقدار مجاز کلر باقیمانده در پساب مشخص شده یا تعداد نهایی باکتری های کلی فرم در حد معینی محدود گردیده است.

در تصفیه خانه های بزرگ نصب دستگاه های اندازه گیری مداوم کلر باقیمانده به منظور کنترل و مراقبت دایمی و ممانعت از مصرف کلر زیادی یا ناکافی ضرورت دارد تاسیسات نگهداری و تغذیه کلر باید در مقابل آتش سوزی محافظت شود. علاوه بر این باید دستگاه نشت یاب کلر در اختیار باشد و در صورت امکان به سیستم اخطار و سیستم گازشوئی اضطراری متصل شود.

اپراتور دستگاه کلر زنی

How the chemical reaction of chlorine in water and wastewater disinfection is combined with an analysis on how further clarification
In addition to chlorine disinfection will but also in wastewater treatment used for different purposes
Are such that it can be outlined as follows: chlorine, hydrogen sulfide qualifying for the control, prevention
The occurrence of sludge bulking in activated sludge systems and odor control to help design and selection
Installations and equipment chlorination understanding and awareness of the range of applications of chlorine and its compounds
Consumer needs among diverse applications of chlorine disinfection of effluent wastewater treatment is still the most
It is important to use a range of different levels of chlorination disinfection operations can be done
Chlorination is generally accepted design criteria to the extent that the State or legal entities responsible for
Water Conservation host the final effluent is in any case when the allowed amount of residual chlorine in water
Or the total number of coliform bacteria identified in a certain extent been limited
Large Wastewater Treatment Plants for continuous measurement of residual chlorine in order to control and care
Permanent and necessary to prevent the consumption of too much chlorine or inadequate storage facilities and chlorine feed to the
Fire protection should also be available chlorine leak detector and, if possible, to
Warning systems and emergency washing gas system connected

Water treatment, industrial water purifier, water purifier industry-standard half water chlorination, chlorine device female, female chlorine water system, automatic device female chlorine, chlorination devices, devices Water chlorination, chlorination methods, methods of water disinfection with chlorine, chlorination system, side effects of chlorine, chlorine in the water, manual chlorination, chlorination wastewater treatment, water chlorination, the chlorination of water