بهمن ۲۲, ۱۳۹۴
اولترافیلتراسیون

تصفیه آب اسمز معکوس

فرایندهای غشایی اسمز معکوس براساس اندازه کوچکترین ذره که تحت تاثیر نیروی فشار از غشاء عبور می نماید عبارتند از: میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون، هایپر فیلتراسیون یا اسمز معکوس ویژگی های اصلی در انتقال که توسط غشاء عمل می شودعبارتند از: نفوذ پذیری یا تراوایی انتخاب گری یا گزینش پذیری تمامی موادی که به عنوان غشاء اسمز معکوس عمل می نمایند، دارای ویژگی عبور مواد مختلف به طور انتخابی هستند. تصفیه آب اسمز معکوس یکی از شیوه های گسترده جداسازی است که کاربری های مختلفی دارد شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی دو مورد مهم استفاده از این تکنولوژی است. دسته بندی غشا های اسمز معکوس براساس اندازه حفره ها: حفره های بزرگ : غشاهایی که اندازه متوسط حفره های آن بیش از 20nm است. حفره های متوسط: غشاهایی که اندازه متوسط حفره های آن بین 20-1nm می باشد. حفره های کوچک: غشاهایی را شامل می شوندکه اندازه متوسط حفره های آن کمتر از 1 nm است.
بهمن ۱, ۱۳۹۴
آب شیرین کن اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس RO یک فن آوری تصفیه آب است که با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا برای حذف ذرات بزرگتر از آب آشامیدنی استفاده می شود. در اسمز معکوس، فشار به کار رفته که در بین غشاها استفاده می شود برای غلبه بر فشار اسمزی، است که توسط پتانسیل شیمیایی، یک پارامتر ترمودینامیکی هدایت می شود. غشا اسمز معکوس می تواند بسیاری از انواع مولکول ها و یون از جمله باکتری را حذف، و در هر دو پروسه های صنعتی و تولید آب آشامیدنی تصفیه شده استفاده می شود. در فرایند اسمز معکوس نتیجه این است که به املاح در سمت غشا تحت فشار اجازه عبور به طرف دیگر را می دهد. این غشا از طریق منافذ سوراخ اجازه نمی دهد باکتری و ذرات ریز از آن عبور کند و در نتیجه آب تصفیه شده از شیر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی خارج می شود. اسمز معکوس بهترین روش برای از بین بردن فلزات سنگین از جمله ارسنیک و … می باشد.