بهمن ۱۴, ۱۳۹۴

سنسورهای فتومتری

تمامی سنسورهای فتومتری ساخت كمپانی كاسپين ارتباط عرشيا با استفاده از تكنولوژی نانو مجهز به پوشش خاصی طراحی شده اند هدف از به كارگيری اين پوشش در سنسورهای فتومتری ممانعت از چسبيدن مواد چسبيده به سطوح اپتيك سنسورها می باشد مزايايی كه اين پوشش برای سنسورها می باشد مزايايی كه اين پوشش برای سنسور فراهم مي كند شامل موارد زير مي باشد: عدم انحراف از عملكرد صحيح در دراز مدت كاهش Drift نياز كمتر به استفاده از سيستم پاكسازی و در نتيجه فرسودگی كمتر سطح اپتيك طول عمر و دوام بيشتر سنسور اندازه گيری همزمان چند پارامتر به كار گيری جذب تابش در محدوده طيفی UV و Vis اين مكان را فراهم مي كند تا چندين پارامتر به شكل همزمان اندازه گيری شوند در صورت به كارگيری آناليز قدرتمند رياضي، می توان با تكيه بر تكنيك كمو متريكس، اثر مزاحمت و هم پوشانی پارامترها در اندازه گيری يكديگر را حذف كرد. سنسورهای OPUS با استفاده از اين تكنيك به ابزاری قدرتمند در اندازه گيری های چند پارامتری تبديل شده اند.