آبان ۴, ۱۳۹۶

انواع سختی آب

انواع سختی آب بطور کلی سه نوع سختی وجود دارد : سختی موقت سختی دائم سختی کل سختی موقت : این سختی به دلیل وجود بی کربناتهای کلسیم و منیزیم است، که در اثر جوشیدن به کربناتهای نامحلول تبدیل می شوند و بصورت جامد ته نشین می گردند. حد اشباع این سختی ها در آب 450 میلی گرم در لیتر است. سختی دائم : این سختی شامل آن دسته از نمک های کلسیم و منیزیم است، که در اثر جوشیدن آب، به صورت محلول باقی می مانند. سختی دائم در اثر جوشاندن حذف نمی شود. حد اشباع این سختی ها در آب 1800 میلی گرم در لیتر است. سختی کل : مجموع سختی های دایمی و موقتی را سختی کل می گویند. آبی که هر کیلوگرم آن کمتر از یک گرم نمک وجود داشته باشد، آب شور می گویند. آبی که در آن کمتر از 3 میلی گرم اکی والان گرم نمک وجود داشته باشد آب نرم می گویند. آبی که هر دسی مترمکعب آن بیش از 3 میلی اکی والان گرم نمک های وجود داشته باشد را آب نیم سخت گویند. و آبی که در هر 4 تا 10 میلی گرم اکی والان گرم موجود باشد را اب سخت گویند. زیانهای سختی آب : 1-ایجاد سوء هاضمه 2- کدر کردن آب جوش 3- گوارایی آب را کم می کند 4- دیر شدن پخت و پز به ویژه در مورد حبوبات و سبزیجات 5- سختی آب در واکنش با صابون، رسوبهایی ایجاد می کند که در منافذ پوست باقی می مانند و باعث زبری پوست می شوند 6- ایجاد رسوب و اتلاف انرژی در لوله و دستگاههایی که آب گرم دارند. 7- مصرف پاک کننده بیشتر برای شستشو شرکت کاسپین ارتباط عرشیا، ارائه دهنده انواع گیت سنجش، PHمتر، TDSمتر و انواع سختی گیر آمادگی خود را برای فروش و مشاوره […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۴

سنسورهای فتومتری

تمامی سنسورهای فتومتری ساخت كمپانی كاسپين ارتباط عرشيا با استفاده از تكنولوژی نانو مجهز به پوشش خاصی طراحی شده اند هدف از به كارگيری اين پوشش در سنسورهای فتومتری ممانعت از چسبيدن مواد چسبيده به سطوح اپتيك سنسورها می باشد مزايايی كه اين پوشش برای سنسورها می باشد مزايايی كه اين پوشش برای سنسور فراهم مي كند شامل موارد زير مي باشد: عدم انحراف از عملكرد صحيح در دراز مدت كاهش Drift نياز كمتر به استفاده از سيستم پاكسازی و در نتيجه فرسودگی كمتر سطح اپتيك طول عمر و دوام بيشتر سنسور اندازه گيری همزمان چند پارامتر به كار گيری جذب تابش در محدوده طيفی UV و Vis اين مكان را فراهم مي كند تا چندين پارامتر به شكل همزمان اندازه گيری شوند در صورت به كارگيری آناليز قدرتمند رياضي، می توان با تكيه بر تكنيك كمو متريكس، اثر مزاحمت و هم پوشانی پارامترها در اندازه گيری يكديگر را حذف كرد. سنسورهای OPUS با استفاده از اين تكنيك به ابزاری قدرتمند در اندازه گيری های چند پارامتری تبديل شده اند.