اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
دستگاه سختی گیر برای تصفیه آب

حذف سختی دائم آب

عرضه انواع سختی گیر در سراسر کشور آغاز شد. برای کاهش سختی غیر کربناتی آب از آهک سودا  استفاده می شوند. در سختی موقت با اضافه کردن یک ماده قلیائی مثل آهک و یا سود، بی کربنات موجود در محیط به کربنات تبدیل می شود و کربنات تولید شده، باعث رسوب کردن کلسیم و کاهش سختی کلسیمی می شود. همان گونه که مشخص است با اضافه نمودن سدیم کربنات، یون کربنات وارد آب می شود و سپس کلسیم کربنات تولید می گردد. روش دیگری در نرم سازی آب، استفاده از سود سوز آور است که در موارد خاص به کار می رود. برتری استفاده از سود سوز آور این است که با کلسیم بی کربنات تولید سدیم کربنات می کند که خود این ماده در حذف سختی دائم موثر است. تعیین مقدار مواد نرم کننده و کنترل آب نرم شونده برای محاسبه مقدار مواد شیمیایی لازم به منظور کاهش سختی مقدار مشخصی از آب خام به عنوان مثال 1000 متر مکعب لازم است که مقدار سختی دائم، سختی موقت، منیزیم و کربن دی اکسید آزاد در آب خام با واحد ppm برحسب کلسیم کربنات و خلوص آهک و سودا معلوم می شود. جهت برقراری تماس با شمار های مربوطه می توانید تماس حاصل بفرمایید. 021-65522963 0912-2972091 info@ccra.ir