بهمن ۲۵, ۱۳۹۴
تبادل رزین آنیونی

احیاء رزین های کاتیونی اسیدی

احیای رزین های کاتیون های اسیدی هیدروژنی با اسید انجام می شود، برای این منظور می توان از اسید کلریدریک و یا از اسید سولفوریک استفاده نمود. لکن با توجه به نیاز مقدار زیادی اسید مصرفی برای احیاء رزین تفاوت قیمت این دو اسید ممکن است زیاد گردد. بنابراین در صنایع بزرگ استفاده اسید سولفوریک با استفاده از آب طی چند مرحله انجام می گیرد. چنانچه رزین های کاتیونی با اسید سولفوریک احیا شود به علت آنکه حلالیت سولفات کلسیم زیاد نیست، خطر ایجاد رسوب سولفات کلسیم باعث آلوده شدن رزین شده و در نتیجه ظرفیت رزین را کاهش خواهد داد، و نیز سختی ناشی از سولفات کلسیم در آب خروجی تا مدتی ادامه خواهد یافت. راه حل برای مقابله با این مشکل آن است که غلظت اسید سولفوریک مصرفی را به تدریج زیاد نموده تا در شروع احیاء که در محیط یون کلسیم زیاد است، سولفات زیاد در دسترس نباشد.