بهمن ۲۳, ۱۳۹۴

رزین های تبادل یونی چیست

رزین چیست؟ رزین های تعویض یونی جامدات نامحلول در آب می باشند که می توانند بوسیله تبادل یونی برای جذب کاتیون ها موثر باشد. فرایند تعویض یون ترکیبی از پدیده جذب سطحی و فرایند نفوذ است. و سرعت واکنش را عمل انتقال جرم که یونها را از سیال به سطح رزین و یا از سطح رزین به سیال می رساند مشخص می شود. ویژگی هایی که استفاده از رزین ها را برای کاهش سختی آب مطلوب می نماید عبارتند از: مقدار رنگ و کدورت آب خام کم باشد. سختی آب بیشتر از نوع غیر کربناتی باشد یعنی سختی دائم. سختی آب متغیر باشد. حجم آب مصرفی کم باشد. اکثر رزین های تعویض یونی که در تصفیه آب به کار می روند رزین های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده اند.