دی ۱۰, ۱۳۹۴
سیلیس تصفیه آب

اثرات سیلیس در دیگ بخار

سیلیس موجود در آب دیگ های بخار باید از حد مجاز کمتر باشد.در غیر این صورت باعث رسوب گذاری در قسمت های مختلف دیگ بخارو یا  آسیب رساندن به پره های توربین می شود.البته در روش نرم سازی به وسیله آهک مقدار سیلیس به خاطر تاثیر دما تماس با لجن حضور منیزیم هیدروکسید تا اندازه ای کاهش می یابد ولی این مقدار کاهش سیلیس کافی نیست در روش ویژه برای زدودن سیلیس با تنظیم درجه حرارت به زمان نگهداری PH گردش لجن و افزودن ترکیبات منیزیم مقداری از سیلیس کاسته می شود. ترکیبات منیزیم میتوانند در این فرایند به کار روندعبارتنداز: منیزیم سولفات .منیزیم کربنات .منیزیم اکسید.آهک مرده دولومیتی (کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم ).آب آهک دولومیتی آب دارو منیزیم کربنات تکلیس شده. دربین مواد بالا منیزیم اکسید بهترین عملکرد راداردوبه همین دلیل بیشترمورد استفاده قرار میگیرد.فرایند کاهش سیلیس توسط منیزیم اکسیددر درجه حرارت های مختلف بازده متفاوتی دارد.در فرایندهای با دمای کم کاهش مقدارسیلیس اندک است.در فرآیند گرم خوب ودر فرآیند داغ عالی است.نمک های آهن یا آلمینیوم در فرآیند های گرم وسردمی تونندبازده فرآیند را کاهش دهند.همچنین وجود لجن نقش موثری در کاهش مقدار سیلیس دارد.اگرلجن حاوی منیزیم اکسیددوباره با آب خام در تماس قرارگیرد مقدارسیلیس به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد ومقدار منیزیم مورد نیاز را هم کاهش می دهد. ادامه مطلب به انگلیسی