دی ۱۶, ۱۳۹۴
فیلتر تصفیه آب ro

فیلتر RO

زلال سازی آب و جداسازی مواد معلق از آن به وسیله فرایند انعقاد سازی و لخته سازی در کلاریفایرها و عبور از بسترهای مختلف فیلترهای شنی از روش های متداول در صنعت تصفیه آب است. گاهی اوقات در فرایند شفاف سازی برای خنثی نمودن مواد معلق بسیار ریز از یک پلیمر کاتیونی با بار مثبت استفاده می کنند این مواد همچنین به عنوان لخته ساز عمل می کند و زمینه تجمع و ته نشینی توده ای مواد معلق را فراهم می آورند. متاسفانه بکارگیری این روش در واحد پیش تصفیه آب ورودی به سیستم اسمز معکوس کمک زیادی به جلوگیری از آلودگی غشاهای RO نمی نماید. اگرچه تزریق یک پلیمر کاتیونی در کاهش مواد معلق در آب آشامیدنی RO موثر است لیکن به شدت نرخ آلودگی غشاء را افزایش می دهد چون بسترهای فیلتر شنی در پایین دست کلاریفایر قادر به گرفتن تمام ماده منعقد کننده پلیمری نمی باشند با توجه به ماهیت آنیونی سطح اکثر غشاهای RO پلیمر کاتیونی نشت کرده جذب سطح آنیونی غشاءRO خواهد شد. این مورد خصوصا در مورد غشاهای از جنس پلی آمیدی که دارای بار منفی قوی هستند صادق است. با جذب و چسبیدن ماده پلیمر کاتیونی به سطح غشاء آنیونی جداسازی آن تقریبا غیرممکن است . همچنین پلیمر کاتیونی با مواد باز دارنده ترسیب واکنش می دهد. زیرا مواد بازدارنده ترسیب عموما دارای ماهیت آنیونی (بارمنفی) هستند و تمایل به واکنش با پلیمر ماهیت کاتیونی دارند. حاصل این ترکیب یک کمپلکس غیر محلول است که خود باعث آلودگی سطح غشاء RO می شود. استفاده از فیلتر کارتریج در آخرین بخش سیستم پیش تصفیه RO و قبل از ورود آب آشامیدنی سیستم RO به پمپ های فشار بالا توصیه می شود. تقریبا همه سیستم های RO نوعی فیلتر کارتریج در بالا دست خود دارند سطح فیلتر کارتریج زیاد نیست از این رو فقط برای […]