بهمن ۲۶, ۱۳۹۴
آب قلیایی

نرم سازی و قلیایی کردن آب

در طی فرآیند نرم سازی و قلیایی کردن آب، از آب نمونه گیری و مورد آنالیز قرار می گیرد تا مقدار مناسب ماده نرم کننده تعیین گردد. برای تشخیص انواع قلیایی موجود در آب و تعیین مقدار آنها یک نمونه صاف شده از آب با اسید تمیز می شود و مقادیر قلیایی p و m تعیین می گردد. در محاسبات نرم سازی آب، نمک های قلیایی و فسفات و سیلیکات معمولاً ناچیز فرض می شوند. اگر سختی و قلیایی های هیدرواکسید و بی کربنات در محدوده اعداد موجود باشد به این معنا است که فرایند نرم سازی درست انجام یافته است و مقادیر کافی از مواد نرم کننده به آب اضافه شده است.   اگر اعداد حاصل از آزمایش تجزیه آب خارج از محدوده مناسب باشد در عمل و در صورت نیاز بهتر است از ابتدا یک املاح اندک اعمال شود و پس از مشاهده نتیجه اصلاح بعدی انجام پذیرد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. ارجح است نتایج آزمایش تجزیه آب خام در تناوب های مناسب انجام شود تا مقادیر ماده شیمیایی قبل از هر گونه تغییر در ترکیب آب سریعا تنظیم گردد.