جزوه مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴
بیوراکتور غشایی

بیوراکتورهای غشایی

در سیستم بیوراکتورهای غشایی در فاضلاب، فرایند لجن فعال و جداسازی فاز جامد از مایع توسط غشاء هم زمان انجام می گیرد. غشاء مورد استفاده در این راکتورها از نوع میکروفیلتر و یا آلترافیلتر است که می تواند فرایند تصفیه فاضلاب را از ته نشینی مجدد و یا فیلتراسیون مرحله سوم بی نیاز سازد. ویژگی مهم اینگونه غشاها این است که می توانند لجن زیستی تولید شده در فرایند لجن فعال را که معمولا به سختی در فرایندهای ته نشینی فاضلاب جدا می شود، به نحو موثری جدا نماید، به همین دلیل در بیوراکتورهای غشایی می توان بار ذرات معلق فعال میکروارگانیسم های فعال معلق در فاضلاب را بیشتر در نظر گرفت، زیرا باعث افزایش کارایی سیستم نسبت به سیستم های لجن فعال معمولی می گردد. مدت زمان باقی ماندن لجن در سیستم می تواند افزایش یابد این مهم به فرایند نیتریفیکاسیون کمک نموده تا در شرایط آب و هوایی بسیار سرد نیز قابل انجام باشد. بار میکرو ارگانیسم های فعال معلق در پساب فاضلاب در بیوراکتورهای غشایی بین 8000 تا 12000 میلی گرم در هر لیتر است. این سیستم ها برای احداث، نیاز به زمین های کم وسعت تری دارند، زیرا باعث می شود تا برخی از واحدهای فرایندی مانند مخازن ته نشینی و تجهیزات جانبی مربوط به آن حذف شده و فضای کمتری را اشغال نمایند.