بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
آب شیرین کن خانگی

کدورت آب چیست

کدورت پدیده ای است که میزان شفافیت آب را مشخص می کند و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می گردد. کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود. اگرچه کدورت به علت وجود مواد معلق در آب نیز به وجود می آید ولی ارتباط دادن با اندازه های کمی مواد معلق در آب مانند شکل و اندازه و ضریب شکست ذرات موجود در سوسپانسیون که همگی در خاصیت پراکنده ساختن نور دخالت دارند مشکل است. روش اولیه اندازه گیری کدورت قدرت عبور نور را از میان آب با قدرت پراکنده سازی و شکسته شدن آن مقایسه می نماید که این اندازه گیری اساس روش استاندارد تعیین کدورت آب به وسیله کدورت سنج شمعی جکسون است. این کدورت سنج از یک شمع مخصوص و یک لوله شیشه ای ته صاف براساس درجات کدورت جکسون درجه بندی شده تشکیل گردیده است. این روش اندازه گیری برای کدورت های بالای 25 واحد مناسب بوده و در حال حاضر از نظر تاریخی مهم است. از آنجایی که کدورت آب تصفیه شده باید کمتر از یک باشد. الزاما روش های دیگری برای اندازه گیری کدورت های پایین لازم است و در این حالت از روش های نفلو متری و جذب سنجی استفاده می شود .