تصفیه فاضلاب صنعتی محیط زیست

بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

نحوه تصفیه آب و فاضلاب

شیوه معمول و رایج تصفیه فاضلاب با نام لجن فعال است که در آن ترکیبی از سه روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که در مرحله اول یا تصفیه اولیه ، به وسیله تصفیه فیزیکی و شیمیایی ، ذرات جامد موجود در پساب به صورت دستی یا مکانیکی به وسیله آشغال گیری هایی با شبکه بندی های ریز و درشت جدا شده و سپس ذرات شناور باقی مانده در مرحله بعد بر اثر اختلاف چگالی وزن ته نشین و برای ورود به مرحله تصفیه ثانویه یا مرحله بیولوژیکی ، بوسیله هوادهی و تزریق میکروارگانیسم ها به محیط، آماده می شود. در بخش دوم ، فاضلاب به استخرهای بزرگ ریخته می شود و سپس میکرو ارگانیسم های مختلف از جمله باکتری ها، قارچ ها، مخمرها و پروتوزوئرها در زمان های مختلف به سیستم تصفیه تزریق می شود. با انجام هوادهی و ایجاد شرایط رشد میکرو ارگانیسم ها، فاضلاب به عنوان ماده غذایی این موجودات مورد تخریب و تجزیه قرار گرفته ، آب ، آمونیاک و دی اکسید کربن CO2 حاصل از این واکنش به محیط وارد می شود. توده باقی مانده نیز وارد مرحله تصفیه نهایی شده و پس از گندزدایی به عنوان کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. کلرزنی ، تابش پرتو فرابنفش به پساب و سیستم کربن فعال ، 3 طریق عمده برای گندزدایی فاضلاب در مرحله نهایی است.
بهمن ۵, ۱۳۹۴
سیستم های تصفیه و ضدعفونی ازن

كاربرد ازن در تصفيه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی

كاربرد ازن در تصفيه آب های آشاميدنی و فاضلاب هاي مختلف صنعتی و شهری در دنيا رو به گسترش است.تصفیه به روش ازناسيون توانسته است در موارد زيادی مانند ضد عفونی كردن و اكسيداسيون تركيبات آلی جايگزين فرايند های تصفيه آب ازن متعارف شود اين فرايند جديد در موارد مختلف ديگری همانند حذف ذرات معلق نيز كارايی روش های قديمی تصفيه آب را افزايش داده است. فرايندهای تصفیه صورت گرفته توسط بخش تحقيقات بصورت متمركز بر روی فاضلاب كارخانجات صنايع غذايی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است كه در اين راستا نتايج حاكی از كاهش بار ميكروبی و زدايش بو از پساب حاصله بوده است علاوه بر اين جايگزين نمودن روش های قديمی تصفیه با تكنولوژی نوين تصفیه به روش ازن زنی نتايج مطلوبی را به بار آورده است. اثرات مخرب عدم توانايی كلر در حذف كامل آلودگی های ميكروبی و همچنين تغيير در كيفيت آب و توليد تركيباتی مانند تری هالومتانه زيست محيطی ناشی از استفاده از كلر در منابع آبی باعث مرگ و مير آبزيان مخصوصا ماهی ها می گردد اين امر سبب گرديد تا استفاده از مواد دوستدار محيط زيست  و یک روش موثر تصفیه گاز ازن بيشتر مورد توجه قرار گيرد.