بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

نحوه تصفیه آب و فاضلاب

شیوه معمول و رایج تصفیه فاضلاب با نام لجن فعال است که در آن ترکیبی از سه روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که در مرحله اول یا تصفیه اولیه ، به وسیله تصفیه فیزیکی و شیمیایی ، ذرات جامد موجود در پساب به صورت دستی یا مکانیکی به وسیله آشغال گیری هایی با شبکه بندی های ریز و درشت جدا شده و سپس ذرات شناور باقی مانده در مرحله بعد بر اثر اختلاف چگالی وزن ته نشین و برای ورود به مرحله تصفیه ثانویه یا مرحله بیولوژیکی ، بوسیله هوادهی و تزریق میکروارگانیسم ها به محیط، آماده می شود. در بخش دوم ، فاضلاب به استخرهای بزرگ ریخته می شود و سپس میکرو ارگانیسم های مختلف از جمله باکتری ها، قارچ ها، مخمرها و پروتوزوئرها در زمان های مختلف به سیستم تصفیه تزریق می شود. با انجام هوادهی و ایجاد شرایط رشد میکرو ارگانیسم ها، فاضلاب به عنوان ماده غذایی این موجودات مورد تخریب و تجزیه قرار گرفته ، آب ، آمونیاک و دی اکسید کربن CO2 حاصل از این واکنش به محیط وارد می شود. توده باقی مانده نیز وارد مرحله تصفیه نهایی شده و پس از گندزدایی به عنوان کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. کلرزنی ، تابش پرتو فرابنفش به پساب و سیستم کربن فعال ، 3 طریق عمده برای گندزدایی فاضلاب در مرحله نهایی است.
دی ۲۸, ۱۳۹۴
سیستم تصفیه پساب

سیستم تصفیه پساب

کیفیت بسیار بالای پساب تصفیه شده خروجی از سیستم MBR در قیاس با سیستم های لجن فعال و در نتیجه استفاده مجدد از پساب تولیدی از یک سو و از سوی دیگر فضای پایین مورد نیاز جهت استقرار این سیستم خصوصا در مناطق با محدودیت فضا مانند هتل ها، بیمارستان، و کارواش ها حوزه های کاربرد مربوطه را که بخشی از آن شامل موارد ذیل است توسعه داده است. صنایع تولید نوشیدنی، صنایع غذایی، و دارو سازی صنایع دامپروری و کشتارگاه ها فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها استخرهای پرورشی ماهی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری صنایع رنگ سازی، چرم سازی و کاغذ سازی برخی مزایایی سیستم MBR : حذف اکثر مواد معلق جامد و بخشی از جامدات محلول در تصفیه فاضلاب امکان حذف فسفر و آمونیاک از فاضلاب حذف اکثر باکتریها ویروس ها جلوگیری از شیوع بیماریهای وا گیر دار و ایجاد درجه ای از گند زدائی گزینه مناسب برای تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی و شهری با BOD, COD مختلف کیفیت بسیار بالایی جریان تصفیه شده و امکان استفاده مجدد از آن با کیفیت بسیار بالا بالا بودن غلظت توده زیستی و کاهش حجم راکتور