بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
استفاده مجدد از فاضلاب و پساب

انتقال عوامل بیماری زا از طریق پساب ها

در مزارعی که با فاضلابها آبیاری می شوند به دلیل تاثیر بسیاری از متغیرها بر میزان زنده ماندن ارگانسیم های مختلف کاربرد اطلاعات موجود از یک مزرعه برای مزرعه ای دیگر مشکل است. به هر حال اغلب کشت محصولات غیر خوراکی ترجیح دارد. همچنین کاربرد فاضلاب برای آبیاری بعضی گیاهان روغنی و دارای ارزش تجاری بدون هیچ ترسی از انتقال عوامل بیماری زا امکان پذیر است. کشاورزان در این رابطه با خطر مواجه اند و نیاز به لباسهای حفاظتی دارند این کارگران را باید تشویق کرد تا برای اجتناب از ابتلا به آلودگی های کرمی و غیره روشهای بهداشتی را به کار گیرند. اخیرا سازمان بهداشت جهانی رهنمودهای پیشنهادی کیفیت میکروبیولوژیکی برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی را ذکر کرده است. اغلب توقف آبیاری با فاضلاب حدود دو هفته پیش از برداشت محصول توصیه شده است. کشاورزان در این رابطه با خطر مواجه اند و نیاز به لباسهای حفاظتی دارند تا برای اجتناب از ابتلا به آلودگیهای کرمی و غیره روش های میکروبیولوژی برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی را براساس  استاندارد ها تدوین شده است.
دی ۲۸, ۱۳۹۴
سیستم تصفیه پساب

سیستم تصفیه پساب

کیفیت بسیار بالای پساب تصفیه شده خروجی از سیستم MBR در قیاس با سیستم های لجن فعال و در نتیجه استفاده مجدد از پساب تولیدی از یک سو و از سوی دیگر فضای پایین مورد نیاز جهت استقرار این سیستم خصوصا در مناطق با محدودیت فضا مانند هتل ها، بیمارستان، و کارواش ها حوزه های کاربرد مربوطه را که بخشی از آن شامل موارد ذیل است توسعه داده است. صنایع تولید نوشیدنی، صنایع غذایی، و دارو سازی صنایع دامپروری و کشتارگاه ها فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها استخرهای پرورشی ماهی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری صنایع رنگ سازی، چرم سازی و کاغذ سازی برخی مزایایی سیستم MBR : حذف اکثر مواد معلق جامد و بخشی از جامدات محلول در تصفیه فاضلاب امکان حذف فسفر و آمونیاک از فاضلاب حذف اکثر باکتریها ویروس ها جلوگیری از شیوع بیماریهای وا گیر دار و ایجاد درجه ای از گند زدائی گزینه مناسب برای تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی و شهری با BOD, COD مختلف کیفیت بسیار بالایی جریان تصفیه شده و امکان استفاده مجدد از آن با کیفیت بسیار بالا بالا بودن غلظت توده زیستی و کاهش حجم راکتور