بهمن ۲۱, ۱۳۹۴

کاربرد پاک کننده فاضلاب های صنعتی

پاک کننده فاضلاب ها یا مواد فعال سطحی از جمله موادی هستند که در آب تولید کف می نمایند. اشکالات مهمی که در مصرف پاک کننده ها و تخلیه آنها از طریق فاضلاب در  رودخانه به وجود می آورد عبارتند از: ایجاد کف اثر بر روی مزه و بوی آب اشکال در امر انعقاد, ته نشینی و صاف کردن در تصفیه خانه های آب ایجاد واکنش های فیزیولوژیکی در انسان اثر سوء بر روی موجودات زنده در سالهای اخیر استفاده از مواد پاک کننده مصنوعی و قابل تجزیه بیولوژیکی که در مراحل مختلف تصفیه فاضلاب ها قابل جدا کردن است که منجر به کاهش باقی ماندن مواد پاک کننده در فاضلاب ها شده است. محدودیت اصلی در مورد مواد پاک کننده جلوگیری از تولید کف به وسیله آنها در آب آشامیدنی است. با وجود این برخی از اجزای ترکیبات فعال سطحی آنیونی برای آبزیان سمی هستند. آب های سطحی مناطق شهری که به زمین فرو رفته و جریان های زیر زمینی را تشکیل می دهند حاوی مواد پاک کننده هستند.بنابراین ما به نتایجی در مورد کاربرد پاک کننده فاضلاب های صنعتی رسیدیم.