بهمن ۵, ۱۳۹۴
سیستم های تصفیه و ضدعفونی ازن

كاربرد ازن در تصفيه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی

كاربرد ازن در تصفيه آب های آشاميدنی و فاضلاب هاي مختلف صنعتی و شهری در دنيا رو به گسترش است.تصفیه به روش ازناسيون توانسته است در موارد زيادی مانند ضد عفونی كردن و اكسيداسيون تركيبات آلی جايگزين فرايند های تصفيه آب ازن متعارف شود اين فرايند جديد در موارد مختلف ديگری همانند حذف ذرات معلق نيز كارايی روش های قديمی تصفيه آب را افزايش داده است. فرايندهای تصفیه صورت گرفته توسط بخش تحقيقات بصورت متمركز بر روی فاضلاب كارخانجات صنايع غذايی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است كه در اين راستا نتايج حاكی از كاهش بار ميكروبی و زدايش بو از پساب حاصله بوده است علاوه بر اين جايگزين نمودن روش های قديمی تصفیه با تكنولوژی نوين تصفیه به روش ازن زنی نتايج مطلوبی را به بار آورده است. اثرات مخرب عدم توانايی كلر در حذف كامل آلودگی های ميكروبی و همچنين تغيير در كيفيت آب و توليد تركيباتی مانند تری هالومتانه زيست محيطی ناشی از استفاده از كلر در منابع آبی باعث مرگ و مير آبزيان مخصوصا ماهی ها می گردد اين امر سبب گرديد تا استفاده از مواد دوستدار محيط زيست  و یک روش موثر تصفیه گاز ازن بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
دی ۱۵, ۱۳۹۴
منابع آب ایران

منابع آب ایران

بیشتر سطح زمین پوشیده از آب است تخمین زده می شود که حدود 4/1 میلیارد کیلومتر مکعب آب در سطح زمین به صورت های گوناگون وجود دارد که بیشتر آن به صورت دریاها و اقیانوس ها و کوه های یخی است. بشر تقریبا 1% کل آب روی زمین را مورد بهره برداری قرار می دهد که به صورت آب های سطحی (جویبارها، رودخانه ها، دریاهاو دریاچه ها) و یا آب های زیر زمینی (چشمه ها،چاه ها) است. آب های سطحی، آب های شور و آب های زیر زمینی هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند که در ذیل بدان اشاره می شود. ویژگی های آب های زیر زمینی: مواد معلق در آنها بسیار کم است. ممکن است دارای ذرات شن باشد. معمولا مواد آلی بسیار کم دارند. این آب ها حاوی آهن محلول و گاهی هم منگنز محلول هستند که وقتی آب در معرض اتمسفر قرار می گیرد در اثر اکسیده شدن توسط هوا، ذرات زرد –قهوه ای در آنها ظاهر می شود. دی اکسید کربن ممکن است در این آب ها زیاد باشد و PH این آب ها معمولا 9/6 و 9/7 می باشد. آب چاه های خیلی عمیق معمولا عاری از میکروب ها و دیگر میکروارگانسیم ها می باشد ولی چاه های کم عمق معمولا آلوده به میکرو ارگانسیم ها است. بخاطر انحلال جزیی مواد معدنی معمولا این آب ها دارای املاح زیاد می باشند. این آب ها معمولا سخت هستند ولی سختی آنها موقتی است. ویژگی های آب های سطحی: زلال نیستند PH این آب ها حدود7-8 می باشند. مواد آلی موجود در این آب ها در نقاط مختلف فرق می کند ممکن است حاوی نفت و روغن و فلزات سنگین باشند. معمولا آلوده به میکرو ارگانسیم ها هستند. مقدار آمونیاک، فنلو نیترات این آب ها ممکن است زیاد باشد. اگر آب های سطحی از آب […]