بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
استفاده مجدد از فاضلاب و پساب

انتقال عوامل بیماری زا از طریق پساب ها

در مزارعی که با فاضلابها آبیاری می شوند به دلیل تاثیر بسیاری از متغیرها بر میزان زنده ماندن ارگانسیم های مختلف کاربرد اطلاعات موجود از یک مزرعه برای مزرعه ای دیگر مشکل است. به هر حال اغلب کشت محصولات غیر خوراکی ترجیح دارد. همچنین کاربرد فاضلاب برای آبیاری بعضی گیاهان روغنی و دارای ارزش تجاری بدون هیچ ترسی از انتقال عوامل بیماری زا امکان پذیر است. کشاورزان در این رابطه با خطر مواجه اند و نیاز به لباسهای حفاظتی دارند این کارگران را باید تشویق کرد تا برای اجتناب از ابتلا به آلودگی های کرمی و غیره روشهای بهداشتی را به کار گیرند. اخیرا سازمان بهداشت جهانی رهنمودهای پیشنهادی کیفیت میکروبیولوژیکی برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی را ذکر کرده است. اغلب توقف آبیاری با فاضلاب حدود دو هفته پیش از برداشت محصول توصیه شده است. کشاورزان در این رابطه با خطر مواجه اند و نیاز به لباسهای حفاظتی دارند تا برای اجتناب از ابتلا به آلودگیهای کرمی و غیره روش های میکروبیولوژی برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی را براساس  استاندارد ها تدوین شده است.