بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

نحوه تصفیه آب و فاضلاب

شیوه معمول و رایج تصفیه فاضلاب با نام لجن فعال است که در آن ترکیبی از سه روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که در مرحله اول یا تصفیه اولیه ، به وسیله تصفیه فیزیکی و شیمیایی ، ذرات جامد موجود در پساب به صورت دستی یا مکانیکی به وسیله آشغال گیری هایی با شبکه بندی های ریز و درشت جدا شده و سپس ذرات شناور باقی مانده در مرحله بعد بر اثر اختلاف چگالی وزن ته نشین و برای ورود به مرحله تصفیه ثانویه یا مرحله بیولوژیکی ، بوسیله هوادهی و تزریق میکروارگانیسم ها به محیط، آماده می شود. در بخش دوم ، فاضلاب به استخرهای بزرگ ریخته می شود و سپس میکرو ارگانیسم های مختلف از جمله باکتری ها، قارچ ها، مخمرها و پروتوزوئرها در زمان های مختلف به سیستم تصفیه تزریق می شود. با انجام هوادهی و ایجاد شرایط رشد میکرو ارگانیسم ها، فاضلاب به عنوان ماده غذایی این موجودات مورد تخریب و تجزیه قرار گرفته ، آب ، آمونیاک و دی اکسید کربن CO2 حاصل از این واکنش به محیط وارد می شود. توده باقی مانده نیز وارد مرحله تصفیه نهایی شده و پس از گندزدایی به عنوان کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. کلرزنی ، تابش پرتو فرابنفش به پساب و سیستم کربن فعال ، 3 طریق عمده برای گندزدایی فاضلاب در مرحله نهایی است.
بهمن ۵, ۱۳۹۴
سیستم های تصفیه و ضدعفونی ازن

كاربرد ازن در تصفيه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی

كاربرد ازن در تصفيه آب های آشاميدنی و فاضلاب هاي مختلف صنعتی و شهری در دنيا رو به گسترش است.تصفیه به روش ازناسيون توانسته است در موارد زيادی مانند ضد عفونی كردن و اكسيداسيون تركيبات آلی جايگزين فرايند های تصفيه آب ازن متعارف شود اين فرايند جديد در موارد مختلف ديگری همانند حذف ذرات معلق نيز كارايی روش های قديمی تصفيه آب را افزايش داده است. فرايندهای تصفیه صورت گرفته توسط بخش تحقيقات بصورت متمركز بر روی فاضلاب كارخانجات صنايع غذايی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است كه در اين راستا نتايج حاكی از كاهش بار ميكروبی و زدايش بو از پساب حاصله بوده است علاوه بر اين جايگزين نمودن روش های قديمی تصفیه با تكنولوژی نوين تصفیه به روش ازن زنی نتايج مطلوبی را به بار آورده است. اثرات مخرب عدم توانايی كلر در حذف كامل آلودگی های ميكروبی و همچنين تغيير در كيفيت آب و توليد تركيباتی مانند تری هالومتانه زيست محيطی ناشی از استفاده از كلر در منابع آبی باعث مرگ و مير آبزيان مخصوصا ماهی ها می گردد اين امر سبب گرديد تا استفاده از مواد دوستدار محيط زيست  و یک روش موثر تصفیه گاز ازن بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
دی ۱۵, ۱۳۹۴
منابع آب ایران

منابع آب ایران

بیشتر سطح زمین پوشیده از آب است تخمین زده می شود که حدود 4/1 میلیارد کیلومتر مکعب آب در سطح زمین به صورت های گوناگون وجود دارد که بیشتر آن به صورت دریاها و اقیانوس ها و کوه های یخی است. بشر تقریبا 1% کل آب روی زمین را مورد بهره برداری قرار می دهد که به صورت آب های سطحی (جویبارها، رودخانه ها، دریاهاو دریاچه ها) و یا آب های زیر زمینی (چشمه ها،چاه ها) است. آب های سطحی، آب های شور و آب های زیر زمینی هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند که در ذیل بدان اشاره می شود. ویژگی های آب های زیر زمینی: مواد معلق در آنها بسیار کم است. ممکن است دارای ذرات شن باشد. معمولا مواد آلی بسیار کم دارند. این آب ها حاوی آهن محلول و گاهی هم منگنز محلول هستند که وقتی آب در معرض اتمسفر قرار می گیرد در اثر اکسیده شدن توسط هوا، ذرات زرد –قهوه ای در آنها ظاهر می شود. دی اکسید کربن ممکن است در این آب ها زیاد باشد و PH این آب ها معمولا 9/6 و 9/7 می باشد. آب چاه های خیلی عمیق معمولا عاری از میکروب ها و دیگر میکروارگانسیم ها می باشد ولی چاه های کم عمق معمولا آلوده به میکرو ارگانسیم ها است. بخاطر انحلال جزیی مواد معدنی معمولا این آب ها دارای املاح زیاد می باشند. این آب ها معمولا سخت هستند ولی سختی آنها موقتی است. ویژگی های آب های سطحی: زلال نیستند PH این آب ها حدود7-8 می باشند. مواد آلی موجود در این آب ها در نقاط مختلف فرق می کند ممکن است حاوی نفت و روغن و فلزات سنگین باشند. معمولا آلوده به میکرو ارگانسیم ها هستند. مقدار آمونیاک، فنلو نیترات این آب ها ممکن است زیاد باشد. اگر آب های سطحی از آب […]