تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

دی ۲۸, ۱۳۹۴
سیستم تصفیه پساب

سیستم تصفیه پساب

کیفیت بسیار بالای پساب تصفیه شده خروجی از سیستم MBR در قیاس با سیستم های لجن فعال و در نتیجه استفاده مجدد از پساب تولیدی از یک سو و از سوی دیگر فضای پایین مورد نیاز جهت استقرار این سیستم خصوصا در مناطق با محدودیت فضا مانند هتل ها، بیمارستان، و کارواش ها حوزه های کاربرد مربوطه را که بخشی از آن شامل موارد ذیل است توسعه داده است. صنایع تولید نوشیدنی، صنایع غذایی، و دارو سازی صنایع دامپروری و کشتارگاه ها فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها استخرهای پرورشی ماهی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری صنایع رنگ سازی، چرم سازی و کاغذ سازی برخی مزایایی سیستم MBR : حذف اکثر مواد معلق جامد و بخشی از جامدات محلول در تصفیه فاضلاب امکان حذف فسفر و آمونیاک از فاضلاب حذف اکثر باکتریها ویروس ها جلوگیری از شیوع بیماریهای وا گیر دار و ایجاد درجه ای از گند زدائی گزینه مناسب برای تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی و شهری با BOD, COD مختلف کیفیت بسیار بالایی جریان تصفیه شده و امکان استفاده مجدد از آن با کیفیت بسیار بالا بالا بودن غلظت توده زیستی و کاهش حجم راکتور