دی ۲۸, ۱۳۹۴
سیستم تصفیه پساب

سیستم تصفیه پساب

کیفیت بسیار بالای پساب تصفیه شده خروجی از سیستم MBR در قیاس با سیستم های لجن فعال و در نتیجه استفاده مجدد از پساب تولیدی از یک سو و از سوی دیگر فضای پایین مورد نیاز جهت استقرار این سیستم خصوصا در مناطق با محدودیت فضا مانند هتل ها، بیمارستان، و کارواش ها حوزه های کاربرد مربوطه را که بخشی از آن شامل موارد ذیل است توسعه داده است. صنایع تولید نوشیدنی، صنایع غذایی، و دارو سازی صنایع دامپروری و کشتارگاه ها فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها استخرهای پرورشی ماهی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری صنایع رنگ سازی، چرم سازی و کاغذ سازی برخی مزایایی سیستم MBR : حذف اکثر مواد معلق جامد و بخشی از جامدات محلول در تصفیه فاضلاب امکان حذف فسفر و آمونیاک از فاضلاب حذف اکثر باکتریها ویروس ها جلوگیری از شیوع بیماریهای وا گیر دار و ایجاد درجه ای از گند زدائی گزینه مناسب برای تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی و شهری با BOD, COD مختلف کیفیت بسیار بالایی جریان تصفیه شده و امکان استفاده مجدد از آن با کیفیت بسیار بالا بالا بودن غلظت توده زیستی و کاهش حجم راکتور