دی ۹, ۱۳۹۴
بویلر

اثرات زیان بخش آب تصفیه نشده در صنعت

الف- تولید رسوب در دستگاه های حرارتی و دیگ بخار: رسوب گرفتگی می تواند باعث کاهش انتقال حرارت، کاهش عمر مفید سرویس دادن اجزا و گاهی تعطیل کردن واحد گردد که در نهایت باعث کاهش محصول می شود. ب- تولید بخار و با کیفیت پایین: مواد در آب تحت شرایطی می توانند با بخار آب خارج شده و در مکان های نامناسب ته نشین شوند. این امر در مورد سیلیس از اهمیت خاصی برخوردار است. سیلیس همراه بخار خارج شده و در اثر سرد شدن روی پره های توربین رسوب می کند که باعث کاهش راندمان می شود. ج- خوردگی در بویلرها و دیگر سیستم های حرارتی و لوله ها د- اتلاف مواد شیمیایی مثل صابون ه- باقی گذاردن لکه روی محصولات غذایی و نساجی و- آلودگی بیولوژیکی ادامه مطلب به انگلیسی