انواع شاسی دستگاه تصفیه آب خانگی

فروردین ۲۹, ۱۳۹۸
شاسی یا پایه دستگاه تصفیه آب خانگی

شاسی یا پایه دستگاه تصفیه آب خانگی

در دستگاه تصفیه آب خانگی تمامی قطعات به جز مخزن و شیر برداشت روی پایه ای معروف به نام شاسی سوار هستند. شاسی قسمت های مختلفی دارد که شامل براکت (Bracket ) ، تسمه و جایگاهی برای گیج است.