بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

نقش اوزون در تصفیه آب چیست

به واقع نقش اوزون در تصفیه آب چیست؟ اوزون یک آلوتروپی اکسیژن است. به دلیل اینکه اوزون یک گاز ناپایدار می باشد باید آن را در محل استفاده تولید و مصرف نمود. اوزون عامل اکسید کننده خیلی موثری است، که خاصیت ضد ویروسی و باکتری کشی بسیار قوی دارد. اوزون که عامل اکسید کننده قوی است، خطر برای سلامت انسان محسوب می شود. غلظت های 50ppm اوزون در هوا می تواند سبب اکسایش پوشش ریه ها و تجمع سیال می گردد و از طریق تورم  ریوی باعث مرگ می گردد. مقدار 10ppm از اوزون برای زندگی و سلامت خطرناک می دانند و حد مجاز در معرض قرار گرفتن توسط 1%ppm است. که در غلظت های حدود 2 درصد ppm یون های قوی اوزون قابل آشکارسازی است. بهره برداری نامناسب از تجهیزات تولید اوزون می تواند 20% اوزون تولید کند که غلظت انفجاری را بوجود می آورد. تجهیزات تولیدکننده اوزون باید یک مکانیسم تخریبی داشته باشد. تا از آزاد شدن اوزون به اتمسفر در جایی که می تواند باعث تشکیل پراکسی استیل نیترات می شود که یک آلاینده شناخته شده می باشد. نیمه عمر کوتاه اوزون اجازه می دهد که آب تصفیه شده بدون خطر به محیط تخلیه گردد اما نیمه عمر کوتاه آن زمان تماس موثر در سیستم تصفیه آب را کاهش می دهد تا جایی که امکان دارد سیستم تصفیه آب مناسبی را دریافت نکند.