بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
سیستم تصفیه آب خانگی

آب قلیایی چیست

قلیاییت آب تقریبا در بیشتر موارد در اثر وجود یون هیدروکسید و یون های بی کربنات و کربنات که معمولا همراه با یون های کلسیم منیزیم سدیم پتاسیم همراه اند به وجود می آید. قلیاییت غالبا براساس مقدار کربنات و بی کربنات برحسب  کربنات کلسیم اندازه گیری می گردد. قلیایی بودن یک آب می تواند به دلیل ارتباط بین قلیاییت دی اکسید کربن آزاد خاتمه یافته و قلیاییت به صورت کربنات و بی کربنات توام بروز نماید. برای پی بردن به میزان مواد معلق در آب مقدار ذرات را در آن اندازه گیری می نمایند . این مواد شامل مواد آلی و غیر آلی مثل پلانکتون خاک و گل و لای خواهند بود. غلظت مواد معلق در آب های سطحی بستگی به فصول مختلف و چگونگی جریان آب دارد چنانچه رودخانه هایی که در حال طغیان اند چندین هزار میلی گرم در لیتر مواد معلق دارند. مواد معلق موجود در آب معمولا براساس معیار وزنی  حجمی اندازه گیری می شوند و این روش هیچ گونه اطلاعی در مورد نوع مواد معلق شونده چگونگی اندازه ذرات و کیفیت مواد نمی دهند.