حکم سختی کار خود را از ما بخواهید
بازنشستگی خود را از ما بخواهید

    بیمه شدگان گرامی :

    ارائه کلیه خدمات مشاوره ای، ثبت ارجاع و پیگیری کلیه امور بیمه ای شما.
  • ثبت و پیگیری کلیه درخواست های بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان آور.
  • ارائه و پیگیری فاکتور های هزینه درمانی و طول درمان شما تا مرحله وصول .
  • ثبت و پیگیری درخواست های از کار افتادگی و مستمری تا مرحله صدور حکم .